Poskytované služby

Odbornost / Profesionalita / Zodpovědnost

Trestní právo

Obhajoba a další právní pomoc v trestním nebo přestupkovém řízení. Vedení obhajoby v trestních řízeních (hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví, atd.), zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, a to i jako zmocněnec poškozeného. Příprava a podávání trestních oznámení.

Občanské právo

Komplexní právní zastoupení v soudních sporech, sepis žalobních návrhů, vyjádření k žalobám, účast na jednáních před soudy. Insolvenční a exekuční řízení. Vymáhání pohledávek. Sepis veškerých standardních smluvních dokumentů z oblasti občanského práva.

Nemovitosti a bydlení, včetně práva SVJ  a bytových družstev

Právní poradenství při plánování výstavby, nájmu, provozu, převodu, zástavy, prodeji nebo koupi nemovitostí, pozemků, budov nebo bytových domů. Advokátní úschova kupní ceny. Problematika týkající se společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Sepis prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě a příprava všech souvisejících dokumentů, vymezení věcných břemen a služebností, zřizování zástavního práva, práva stavby atd.

Rodinné právo

Právní zastoupení v rozvodovém řízení, ve věcech výchovy a výživy nezletilých, včetně sepisu dohod o majetkovém vypořádání manželů.

Korporátní právo

Zakládání a likvidace společností, převody obchodních podílů. Tvorba korporátních dokumentů, zápisů z valných hromad, stanov atd.Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem

Upozorňujeme klienty - spotřebitele na možnost obrátit se s žádostí o vyřešení sporu plynoucího ze vztahu s advokátem na Českou advokátní komoru, jež byla na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb.